REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZESCI4U z 1 stycznia 2014
(prowadzonego przez AUTO-DELTA Janusz Adamski, ul. Sabały 16, 71-341 Szczecin, NIP 852-000-53-15, REGON 811117289, wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem HG/0397707/97)

1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest rejestracja w jego ramach.

1.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

1.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

1.4. Rejestracja w Sklepie musi zostać zaakceptowana przez administratora. Akceptacja jest niezbędna do nadania statusu użytkownika.

2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.czesci4u.pl dokonać wyboru części, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy

2.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3. Dostawa

3.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

3.4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

4. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%).

4.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny

a) przelewem na numer konta bankowego 86 1140 2004 0000 3902 5262 7502

b) przy odbiorze (tzw. pobranie, płatne w chwili dostarczenia towaru)

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

5.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

AUTO-DELTA

ul. Sportowa 7

66-400 Gorzów Wlkp

5.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

5.6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadkach opisanych w art.38 Ustawy o prawach konsumenta.

6. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1. AUTO-DELTA Janusz Adamski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.2. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres zamowienia@autodelta.com.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia AUTO-DELTA wyśle email z instrukcją umożliwiającą przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. AUTO-DELTA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.3. AUTO-DELTA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

6.4. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Rad w tym zakresie udzielają mediatorzy przy Inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlu oraz Rzecznicy Praw Konsumentów.

6.5. Stosujemy kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Treść ustawy dostępna jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206